Clash - (not Arsenal v Monaco)

Clash detection analysis. Way to go NE1forBIM